Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Dumpningsfonden

Dumpningsfonden finns för att Svenska Sportdykarförbundets medlemmar skall kunna få ersättning för den utrustning som har dumpats, för att undvika personskada eller dödsfall.

Förbundets utredningar i samband med dykeriolycksfall har visat att dykare ofta tvekar inför valet att dumpa sin utrustning i ett nödläge. En av orsakerna kan givetvis vara att utrustningen är dyrbar och att en förlust därför skulle vara ekonomisk kännbar för de flesta. För att främja säkerheten vill därför SSDF erbjuda medlemmar i de klubbar, som är anslutna till förbundet, en möjlighet att få ersättning för utrustning som dumpats eller skadats i samband med nödläge.

Följande förutsättningar gäller för rätt till ersättning:

  1. Dykning skall ha skett i enlighet med SSDFs Dykpraxis, Instruktörsanvisningar och Normer och krav
  2. Försök att rädda den dumpade utrustningen skall om möjligt ha gjorts. Bärgningsförsöket skall kunna styrkas av dykledare eller annan person med angivande om vilka åtgärder som utförts.
  3. Dykningen skall ha utförts i Sverige, Norge, Danmark eller Finland.
  4. Ersättning för dumpad utrustning är begränsad till det belopp som SSDF vid varje tillfälle förfogar över för ändamålet.

Vid sin bedömning om nödläge förelegat eller inte skall den utredningsgrupp för dumpningsfonden som tillsatts av SSDF acceptera de uppgifter som lämnats av den som söker ersättning, om det inte genom övrigt utredningsunderlag är uppenbart att nödläge inte förelegat.

Hur stor ersättning lämnas och för vilken utrustning ?

För egen, hyrd eller lånad dykutrustning kan ersättning lämnas. Ersättning utgår efter utbetalning från försäkring som drabbad dykare tecknat och i sådant fall endast för självriskbelopp. Ersättningens storlek baseras på marknadsvärdet på motsvarande ny utrustning. Från detta värde dras sedan en värdeminskning på 5 % per år räknat från den tidpunkt som utrustningen köptes som ny. Dock utbetalas minst 50 % av gällande marknadsvärde för ny utrustning. Ersättningen är högst 10 000 för varje dykares utrustning.

Ansökan

Ersättningsansökan Pdf, 138.3 kB. skall fyllas i fullständigt och undertecknas av dykaren och minst ett vittne samt tillsammans med ifylld incidentrapport Pdf, 581.2 kB. sändas till SSDFs kansli senast åtta veckor efter tillbudet. Den sökande bör själv behålla en kopia av ersättningsansökan.

Handläggningstid

Ersättningstagaren äger rätt att senast inom åtta veckor efter att komplett ersättningsansökan och incidentrapporten Pdf, 581.2 kB. kommit kansliet till handa, få skriftligt beslut om hur förlusten skall regleras eller att beslut fattats om tillerkänd ersättning.

Besvär

Klagomål på utredningsgruppens beslut skall meddelas senast fyra veckor efter att den ersättningssökande fått del av beslutet. Besvärsskrivelse skall sändas till SSDFs styrelse, Idrottshuset, 123 43 Farsta. Besvär över SSDFs styrelsebeslut kan inte föras i vidare mån än inom ramen för försäkringsinspektionens beslut 1985-01-21, dnr1010/84.

Övriga rutiner för handläggning och ekonomi

Ansökningsblankett och incidentrapporten registreras på kansliet, varpå kopior sänds till Förbundssäkerhetsombudet för handläggning och Tekniska kommittén för kännedom samt Fridykningskommittén för yttrande vid de ärenden där de är berörda.. Tekniska kommittén fattar beslut, med stöd av Förbundssäkerhetsombudets utredning, om utbetalning och brev med beslutet om hur skadan skall regleras sänds ut via kansliet.

Order om utbetalning kan bara ske skriftligen till ekonomiansvarig på kansliet av ordförande i Tekniska kommittén. Utbetalning kan endast göras av SSDFs firmatecknare.

Medel för fondens administration äskas ur förbundets budget. Fondmedlen förvaltas på eget bankkonto skilt från förbundets medel.

Återfunnen utrustning m.m.

Har dumpad utrustning återfunnits innan ersättning utgått måste medlemmen mottaga sin återfunna utrustning. Återfunnen utrustning som ersatts skall tillfalla SSDFs dumpningsfond, alternativt att ersättningen återbetalas. SSDF äger överta skadeståndstalan beträffande utgiven ersättning för det fall haveriundersökningen skulle utvisa att olyckan eller tillbudet kan visas bero på materialfel.

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala